Novinky a zajímavosti

        Nová úroveň zabezpe?ení datového centra

        Získejte dal?í informace o vyhodách zabezpe?ení SDDC

        P?ehled zabezpe?ení 

        Posílení vedoucí pozice v?hyperkonvergované infrastruktu?e

        Zjistěte pro? si více ne? 100?novych zákazník? tydně vybere HCI na bázi vSAN – nejroz?í?eněj?ího ?e?ení dle IDC (41?% trhu).

        Pro? zvolit VMware HCI? 

        Vyu?ijte virtuální cloudovou sí?

        7 p?edních IT mana?er? p?edstavuje vyhody softwarového p?ístupu.

        Radius – dal?í informace 

        Co je ?e?ení Kubernetes? 7?rychlych fakt?

        Získejte od zakladatel? více informací o?rychle rostoucí technologii nativního cloudu, která p?etvá?í podnikání.

        Sledovat video na webu Radius 

        Co je va?e priorita v IT? 

        Zrychlete sv?j p?echod do cloudu

        Zjistěte jak vám ?e?ení VMware Cloud umo?ní spravovat celé portfolio aplikací nap?í? hybridními a nativními ve?ejnymi cloudy a vyu?ívat p?i tom konzistentní infrastrukturu a provozní operace.

        Transformujte sítě a zabezpe?ení

        Budoucí sítě budou softwarově definované. Virtuální cloudová sí? zalo?ená na technologii ?e?ení VMware NSX je bezpe?nou a konzistentní základnou, která vám umo?ní rozvíjet va?e podnikání.

        Vyu?ijte digitální pracovní prostor

        Po?adavky zaměstnanc? se změnily. Díky zabezpe?enému a bezproblémovému p?ístupu do aplikací a ke slu?bám prost?ednictvím integrovaného digitálního pracovního prostoru je splníte kdykoli a na jakémkoli za?ízení.

        Co je va?e priorita v IT?
        Dal?í p?íběhy zákazník? 

        Vyzkou?ejte produkty spole?nosti VMware hned a zadarmo

        Vyzkou?ejte vSphere

        Objevte p?ední virtualiza?ní platformu pro hybridní cloudy.

        Zahájit praktickou ukázku 

        Zkuste NSX Data Center

        Prozkoumejte platformu pro virtualizaci sítí pro SDDC.

        Zahájit praktickou ukázku 

        Vyzkou?ejte ?e?ení vSAN

        Objevte úlo?i?tě optimalizované pro technologii flash vyu?ívané HCI.

        Zahájit praktickou ukázku 

        Vyzkou?ejte Workspace ONE

        Otestujte inteligentní platformu pro digitální pracovní prostor.

        Zahájit praktickou ukázku 

        Pět d?vod?, pro? cloud m??e ?editel?m informa?ních technologií pomoci p?ekonat propast p?i realizaci inovací

        Inovace je klí?ová. Spole?nosti ?elí rostoucím o?ekáváním a stále silněj?í digitální konkurenci, proto jsou stále d?le?itěj?í inovace pro ochranu stávajícího podnikání a otev?ení novych mo?ností pro budoucí r?st.

        P?e?íst ?lánek
        伊人大杳焦在久久综合