Aktualno?ci

        Nowa generacja zabezpieczeń centrum danych

        Poznaj zalety SDDC i chmury hybrydowej pod wzgl?dem bezpieczeństwa.

        Pobierz raport 

        Wybierz lidera w?zakresie infrastruktury hiperkonwergentnej

        Ka?dego tygodnia ponad stu nowych klientów wybiera HCI na bazie vSAN — technologii, która wed?ug IDC ma 41% udzia?u w rynku.

        Dowiedz si? dlaczego 

        Wybierz Virtual Cloud Network

        7 liderów IT opowiada o zaletach programowego podej?cia do sieci.

        Baza wiedzy Radius 

        Czym jest Kubernetes — 7 faktów

        Pos?uchaj odpowiedzi twórców tej natywnej technologii chmurowej, która dynamicznie si? rozwija i?u?atwia transformacj? biznesu.

        Zobacz film wideo w?Radius 

        Jakie masz priorytety IT? 

        Szybsza podró? do chmury

        Dowiedz si?, w jaki sposób VMware Cloud pozwala na p?ynne i spójne zarz?dzanie wieloma aplikacjami w chmurach hybrydowych i natywnych chmurach publicznych.

        Transformacja sieci i zabezpieczeń

        Przysz?o?? to sieci sterowane programowo. Rozwi?zanie Virtual Cloud Network bazuje na technologii VMware NSX, zapewniaj?c bezpieczny i stabilny fundament, który pozwoli Twojej firmie na dalszy rozwój.

        Obs?uga cyfrowego miejsca pracy

        Pracownicy maj? dzi? nowe oczekiwania. Umo?liw im swobodn? prac? z dowolnego miejsca i urz?dzenia oraz zapewnij bezpieczny dost?p do aplikacji i us?ug za pomoc? zintegrowanego, cyfrowego ?rodowiska pracy.

        Jakie masz priorytety IT?
        Wi?cej historii klientów 

        Wypróbuj bezp?atnie produkty VMware

        Wypróbuj vSphere

        Odkryj najlepsz? platform? wirtualizacji dla Twojej chmury hybrydowej.

        Otwórz zaj?cia praktyczne 

        Wypróbuj NSX Data Center

        Odkryj platform? wirtualizacji dla SDDC.

        Otwórz zaj?cia praktyczne 

        Wypróbuj vSAN

        Odkryj mo?liwo?ci pami?ci masowej flash b?d?cej fundamentem HCI.

        Otwórz zaj?cia praktyczne 

        Wypróbuj Workspace ONE

        Odkryj opart? na analizach platform? cyfrowego miejsca pracy.

        Otwórz zaj?cia praktyczne 

        Pi?? przyczyn, dla których chmura u?atwia dyrektorom CIO wdra?anie innowacji

        Innowacje to klucz do sukcesu — zw?aszcza w obliczu rosn?cych oczekiwań i silnej konkurencji. Firmy potrzebuj? ich na co dzień i do dalszego rozwoju.

        Przeczytaj artyku?
        伊人大杳焦在久久综合