Haberler ve ?ne ??kanlar

        üst Düzey Veri Merkezi Güvenli?i

        SDDC ve hibrit bulutun güvenlik avantajlar?na yak?ndan bak?n.

        Güvenlik Belgesini ?ndir 

        Hiper Bütünle?ik Altyap?da Liderli?imizi Sürdürüyoruz

        %41'i a?k?n pay?yla pazar lideri ve vSAN destekli HCI'yi her hafta 100'den fazla yeni mü?terinin neden tercih etti?ini ??renin.

        Neden VMware HCI? 

        Sanal Bulut A?? Kullan?n

        7 BT lideri, yaz?l?m tan?ml? a? ileti?iminin avantajlar?n? anlat?yor.

        Radius'la Bilgiler Edinin 

        Kubernetes nedir? 7 ?lgin? Ger?ek

        ??letmeleri d?nü?türen, h?zl? büyüyen ve bulutta ?al??an teknoloji hakk?ndaki ger?ekleri kuruculardan ??renin.

        Videoyu Radius'ta ?zleyin 

        BT ?nceli?iniz Ne? 

        Buluta Ge?i? Sürecinizi H?zland?r?n

        VMware Cloud sayesinde, tüm uygulama portf?yünüzü tutarl? altyap? ve operasyonlarla hem hibrit hem de yerel ve genel bulutlarda nas?l y?netebilece?inizi ??renin.

        A? ?leti?imini ve Güvenli?i D?nü?türün

        Gelece?in a?lar? art?k yaz?l?m tan?ml?. VMware NSX teknolojisi üzerine kurulmu? Sanal Bulut A??, i?letmenizi bir ad?m daha ileriye ta??mak i?in ihtiyac?n?z olan güvenli ve istikrarl? temeli olu?turur.

        Dijital ?al??ma Ortam?n? Destekleyin

        ?al??anlar?n beklentileri de?i?iyor. Onlarla her yerden ve her cihazdan ileti?im kurabilir, entegre bir dijital ?al??ma ortam?ndan uygulamalara ve hizmetlere güvenli, sorunsuz ?ekilde eri?ebilirsiniz.

        BT ?nceli?iniz Ne?
        Daha Fazla Mü?teri ?yküsü 

        VMware ürünlerini Hemen ücretsiz Deneyin

        vSphere'i Deneyin

        Hibrit bulutunuz i?in lider sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

        Uygulamal? Laboratuvar 

        NSX Data Center'? Deneyin

        SDDC i?in a? sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

        Uygulamal? Laboratuvar 

        vSAN'? Deneyin

        HCI'y? destekleyen, flash i?in optimize edilmi? depolamay? ke?fedin.

        Uygulamal? Laboratuvar 

        Workspace ONE'? Deneyin

        Zeka tabanl? dijital ?al??ma ortam? platformunu test edin.

        Uygulamal? Laboratuvar 

        ?novasyon-uygulama bo?lu?unu kapatma konusunda bulutun CEO'lara yard?mc? olabilmesinin be? nedeni

        ?a??m?z?n kral? art?k inovasyon. ?irketler, yükselen beklentiler ve y?k?c? etkiye sahip dijital rakipler kar??s?nda i?letmelerini korumak ve büyüyebilmek i?in inovasyon geli?tirmeye ihtiya? duyuyor.

        Makaleyi Okuyun
        伊人大杳焦在久久综合