Ne Yap?yoruz?

        VMware, kurumlar?n, mü?terilerine daha iyi deneyimler sunan ve ?al??anlar?n? en iyisini yapmalar? i?in destekleyen dijital i?letmelere d?nü?üm yolculu?unu kolayla?t?r?r. Yaz?l?mlar?m?z bili?im, bulut, dijital ?al??ma alan?, a? ileti?imi ve güvenli?i kapsar.

        Bulut Yolculu?unuza H?z Kazand?r?n

        Mü?terilerimize maliyetleri azaltabilmeleri, verimlili?i art?rabilmeleri ve daha h?zl? ?ekilde inovasyon ger?ekle?tirebilmeleri i?in kendi uygulamalar?n?n tümünü herhangi bir bulutta ?al??t?rma, y?netme, ba?lama ve koruma olana??n? sa?l?yoruz.

        Daha Fazla Bilgi 

        A? ?leti?imini ve Güvenli?i D?nü?türün

        Nerede olduklar? fark etmeksizin uygulamalar?n?z ve verileriniz i?in yayg?n ve güvenli u?tan uca ba?lant? olanaklar? sunuyoruz.

        Daha Fazla Bilgi 

        Dijital ?al??ma Alan?n? Destekleyin

        ?al??anlar?n?z?n ihtiya? duydu?u tüm uygulamalar i?in u?tan uca y?netimi ve güvenli?i desteklerken, onlara diledikleri yerde ve ?ekilde ?al??ma ?zgürlü?ü kazand?r?yoruz.

        Daha Fazla Bilgi 

        ?novasyon Bizim ??imiz 

        ?novasyon Bizim ??imiz

        Yirmi y?l ?nce kuruldu?umuz günden bu yana, ?al??anlar?m?z ve 75.000 ortaktan olu?an ekosistemimiz; bankac?l?ktan sa?l?k hizmetlerine, kamudan perakendeye, telekomünikasyondan imalata ve ula?t?rmaya kadar tüm sekt?rleri d?nü?türen teknoloji inovasyonlar?n?n arkas?nda olmay? sürdürdü.?

        Bir sonraki inovasyon dalgas?na h?z katacak dijital zemini tan?mlamak üzere her gün, mü?terilerimizin s?n?r bili?im, yapay zeka, blok zinciri, makine ??renimi, Kubernetes gibi y?k?c? teknolojilerdeki en ?etin zorluklar?n? ??zmek i?in ?al???yoruz.?

        VMworld'ün en son inovasyonlar? hakk?nda bilgi edinin.

        ?

        ?novasyon Bizim ??imiz

        Haberler ve Perspektifler 

        Haberler ve Perspektifler

        Ge?en 5 Y?l?n En ?nemli 10 Kurumsal Teknolojisi

        Ge?en be? y?l, kurumsal teknolojiler a??s?ndan devasa, sekt?rü de?i?tiren inovasyonlar getirdi.

        Devam?n? Oku 

        VMware, AWS Outposts'a Y?nelik Yeni ??zümler ile Kurum ??i Veri Merkezleri i?in "As-A-Service" Modelini Benimsemeyi Sürdürecek

        Yeni ??zümler, mü?terilerin kendi veri merkezlerinde zengin, kurumsal s?n?f yeteneklere sahip bir "as a service" modeli kurmalar?na ve da??tmalar?na olanak tan?yacak.

        Devam?n? Oku 

        ?al??an? Destekleme, ?al??an? Gü?lendirme ve ?? Gücünü Muhafaza Etme Aras?ndaki Ba?lant?

        ?al??anlar? ?nceliklendirmeyi taahhüt eden CIO'lar dijital ?al??ma alan?n? benimsiyor. Dijital d?nü?üm giri?imlerinin ba?ar?l? olmas?n? sa?laman?n yolu nereden ge?iyor?

        Devam?n? Oku 

        "Karbon N?tr" Hedefine Ula?mak

        VMware, net pozitif global etki yaratma yolculu?umuzda ?nemli bir kilometre ta??na ula?t?.

        Devam?n? Oku 
        伊人大杳焦在久久综合

        Mü?terilerimiz

        En zorlu teknoloji sorunlar?n? ??zme kararl?l???m?z, ?irketlerin VMware'e güvenmelerinin nedenidir. Dünya ?ap?nda 500.000'den fazla mü?terinin sadakatini kazanmam?z? sa?layan da yine budur.

        Mercy'nin hayat kurtaran bulut ve mobilite hizmetlerini d?rt bir yandaki hastanelere sa?lamas?na yard?mc? oluyoruz.

        ?imdi ?zle 

        Node Africa'n?n üretkenli?i art?rmak, finansal kaynaklara eri?ime imkan vermek ve ya?am kalitelerini iyile?tirmek üzere bulutu Kenya'daki ?ift?ilere g?türmesine yard?mc? oluyoruz.

        ?imdi ?zle 

        Armor'un bir y?lda 200 milyar USD'nin üstünde i?lemi korumas?na yard?mc? oluyoruz.

        ?imdi ?zle 

        Global Etkimiz

        Teknolojinin iyili?in itici gücü oldu?una inan?yoruz. ürünlerimizin, operasyonlar?m?z?n ve insan kayna??m?z?n hep birlikte dünya üzerinde bir etkisi oldu?unu biliyor ve yapt???m?z her i?ten olumlu sonu?lar almak i?in ?abal?yoruz.

        VMware De?erleri

        EPIC2 De?erlerimiz

        Gerek birey gerek ekip olarak i? yapma, tutku, dürüstlük, mü?teriler ve toplum etraf?nda ?ekillenen ayn? temel de?erleri payla??yoruz.

        ?

        Daha Fazla Bilgi

        Sürdürülebilirlik

        Sürdürülebilirlik

        Teknolojinin gezegenimiz üzerinde bir etkisi oldu?unu kabul ediyor ve sürdürülebilirli?i inovasyonun bir sonraki a?amas? s?n?r? olarak g?rüyoruz.

        ?

        Daha Fazla Bilgi

        Yurtta? Yard?mla?mac?l???

        Yurtta? Yard?mla?mac?l???

        Yurtta? Yard?mla?mac?l???, kolektif eylemlerimizin gücünü yans?t?r. Vermeyi ilke edinmi? topluluklar yaratmak i?in zaman?m?z?, yetene?imizi ve kaynaklar?m?z? birle?tiren bir hizmet kültürünü te?vik ediyoruz.

        ?

        Daha Fazla Bilgi

        ?e?itlilik ve Kapsay?c?l?k

        ?e?itlilik ve Kapsay?c?l?k

        Bir yarat?c?l?k ve kapsay?c?l?k kültürü in?a ediyoruz. ?ok uluslu, ?ok kültürlü ?al??anlardan olu?an ekibimiz, ola?anüstü sonu?lar ortaya koymak üzere ?e?itli ve dinamik ge?mi?lerimizden yararlanmaktad?r.

        ?

        Daha Fazla Bilgi

        VMware'de ?al??mak 

        giphy

        Bizimle ?al???n. Her Yeri D?nü?türün.

        Burada hepimiz kendi a??m?zdan ba?ar?ya ula?mak i?in destekleniyoruz. Bizim i?in ba?ar?: Ara?t?rmak ve ke?fetmektir. Daha iyi i? yapman?n yollar?n? bulmakt?r. VMware'de i?ler f?rsatlara ve kariyer imkanlar?na d?nü?ür.

        Kariyer Sitesini Ziyaret Et 

        #3

        ?

        ComputerWorld BT Alan?nda ?al???lacak En ?yi ??yeri 2018

        #39?

        ?

        Fortune 2018’de ?al???lacak En ?yi 100 ?irket

        ?

        Y?netici Ekibi

        Ke?fet 

        Haber Odas?

        VMware haberlerini takip edin. En son duyurular?m?z? ve medya i?eriklerimizi okuyun.

        Etkinlikler ve Web Yay?nlar?

        VMware etkinlikleri, yerel seminerler, canl? web yay?nlar? ve web seminerleri.

        Yat?r?mc? ?li?kileri

        VMware'in finansal, hisse senedi ve y?netim kaynaklar?na eri?in.

        Ortaklar

        75.000'i a?k?n orta?? ke?fedin veya ortak ekosistemine kat?l?n.

        Tedarik?i ?e?itlili?i

        VMware’in Tedarik?i ?e?itlili?i konusundaki taahhüdü ve ?e?itlilik konusunda , sertifikaya sahip ?irketinizi VMware'e nas?l kaydettirece?iniz hakk?nda bilgi edinin.

        VMware Ofisleri

        Dünyan?n farkl? yerlerindeki ofislerimizin adreslerini bulun.

        Sekt?rel Perspektif

        Mü?terilerimizden, ?al??anlar?m?zdan ve sekt?r uzmanlar?ndan teknolojiye ve i? koluna dair g?rü?ler i?in RADIUS'u ziyaret edin.

        VMware Brifing Merkezi

        Olas?l?klar? VMware ile ger?e?e d?nü?türmek üzere dünyan?n d?rt bir yan?ndan mü?terilerimize ve ortaklar?m?za ev sahipli?i yapt???m?z global merkezlerimizden birini ziyaret edin.

        VMware'de ?novasyon

        Merak?n uygulama ile bulu?tu?u VMware inovasyon kültürünü ke?fedin.

        Yak?n ?evre

        Gelece?imizi ?ekillendiren elit grubun par?as? olun. Dü?ünce ve deneyimlerinizi payla?mak i?in VMware'de perde arkas?na ge?in.

        ?irket ürünleri

        VMware giysileri ve hediyeleri al?n.

        DELL Technologies

        DELL Technologies portf?yündeki tüm ?irketler hakk?nda daha fazla bilgi edinin.