Yürürlü?e Giri? Tarihi: 18 Haziran 2018


        VMware kurumsal mü?terilerinin güvenli bir ?ekilde dijital altyap?lar?na ba?lanmalar?n?, dijital altyap?lar?n? y?netmelerini ve otomatikle?tirmelerini sa?layan bulut bili?im ve platform sanalla?t?rma hizmetleri sa?lar.

        Dell Ailesi'nin bir üyesi olan ve genel merkezi ABD'de bulunan VMware, Inc. ve grup ?irketleri (Gizlilik Bildirimimizde tan?mland??? ?ekilde) ("VMware", "biz", "bizler" ve "bizim"); web sitemizin ziyaret?ileri, mü?terilerimiz, ticari ortaklar?m?z, son kullan?c?lar, etkinlik kat?l?mc?lar? ve adaylar ("siz" ve "sizin") gibi bizimle etkile?im kuran bireylerin gizlili?ini korumay? taahhüt eder. A?a??daki gizlilik bildirimleri, VMware'in ki?isel bilgileri ?u durumlarda nas?l toplad???n?, kulland???n? ve payla?t???n? anlat?r:

        • Web sitelerimiz, sosyal medya sayfalar?m?z, VMware mobil uygulamalar?m?z (bu Gizlilik Bildirimi ile ili?kilendirilmi?se), ?evrimi?i reklamlar?m?z, pazarlama ileti?imlerimizden ("?evrimi?i Varl?klar?m?z") herhangi birini ziyaret etmeniz, etkile?im kurman?z ya da kullanman?z;
        • Herhangi bir etkinli?imiz, sat???m?z, pazarlama ve di?er ?evrimd??? faaliyetlerimizi ("?evrimd??? Varl?klar?m?z") ziyaret etmeniz, etkile?im kurman?z ya da kullanman?z;
        • i?vereniniz ve benzeri bir ticari mü?terimiz taraf?ndan hizmetinize sa?lanan VMware ürün ve Hizmetlerin (mobil uygulamalar da dahil olmak üzere) kullanman?z ("Hizmetlerimiz").

        Yukar?dakilerin ü?üne de at?fta bulunmak istedi?imizde, "Varl?klar" terimini kullan?r?z.

        Lütfen bu bildirimleri dikkatle okuyun:

        VMware Gizlilik Bildirimi: Bu bildirim, ticari faaliyetlerimiz ve Varl?klar?m?zla ba?lant?l? olarak toplad???m?z ki?isel bilgileri ele al?r.

        ?erez Bildirimi: Bu bildirim, Hizmetlerimiz ve ?evrimi?i Varl?klar?m?z üzerinden bizimle etkile?im kurdu?unuzda ?erezleri ve benzeri di?er takip teknolojilerini nas?l kulland???m?z? a??klamaktad?r.

        Workspace ONE UEM Gizlilik A??klamas?: Bu a??klaman?n amac?, mü?terinin kullan?c?lar?ndan ve bu kullan?c?lar?n cihazlar?ndan Workspace ONE UEM hizmeti taraf?ndan toplanan bilgilerin türleri konusunda mü?terileri ayd?nlatmakt?r.

        Aday Gizlilik Bildirimi: Bu bildirim, i?e alma ?al??malar?m?zla ilgili olarak toplad???m?z ki?isel bilgileri ele al?r.

        Mobil Uygulama Bildirimleri: VMware taraf?ndan kendi ama?lar? do?rultusunda kullan?lan VMware mobil uygulamalar? ile ilgili olarak, (VMworld mobil uygulamas? veya VMware Partner Central mobil uygulamas? gibi) VMware Gizlilik Bildirimi ge?erli olacakt?r. Bu tür mobil uygulamalar?n veri toplama, kullanma ve/veya payla?ma uygulamalar?n?n VMware Gizlilik Bildirimindeki genel bildirimlerde a??klanandan farkl? olmas? durumunda, bu mobil uygulamalar VMware Gizlilik Bildirimini tamamlay?c? kendi münferit gizlilik bildirimlerine sahip olacakt?r. Belirli mobil uygulamalar?n veri toplama uygulamalar? hakk?nda daha fazla bilgi i?in, yüklemi? oldu?unuz VMware mobil uygulamas?n?n gizlilik bildirimlerini g?zden ge?irin. VMware taraf?ndan geli?tirilmi?, fakat mü?terilerimiz ve i? ortaklar?m?z taraf?ndan onlar?n kendi ama?lar? do?rultusunda kullan?lan mobil uygulamalar ile ilgili olarak onlar?n kendi veri toplama ve kullanma y?ntemlerini ??renmek i?in, mü?terimiz veya i? orta??m?z (?irketiniz) ile ileti?ime ge?in.

        Ek Bildirimler: Belirli Varl?klar?n sa?lanmas?yla ba?lant?l? olarak VMware veri toplama, kullanma ve payla?ma y?ntemlerimiz hakk?nda "son anda" a??klamalar yapabilir veya ek bilgiler verebilir. Bu bildirimler, VMware gizlilik uygulamalar?n? tamamlayabilir veya bunlara a??kl?k getirebilir ya da VMware’in, verilerinizi nas?l i?ledi?i ile ilgili olarak size ek se?enekler sa?layabilir.

        D?? Ba?lant?lar: Varl?klar, ü?üncü taraf web sitelerine, Hizmetlerine, sosyal a?lara veya "Be?en" ya da "Payla?" dü?meleri gibi sosyal medya ?zelliklerine ba?lant?lar sa?layabilir veya ba?lanabilir. Bu sitelerin ziyaret edilmesi ya da bu ba?lant?lara t?klanmas?, ü?üncü taraf?n sizin hakk?n?zda bilgi toplamas?na ve kullanmas?na izin verebilir. Bu tür ü?üncü taraflarla etkile?im kurmadan ya da ki?isel bilgilerinizi onlara vermeden ?nce, ilgili ü?üncü taraflar?n gizlilik bildirimleri ile kullan?m ?artlar?n? incelemenizi tavsiye ederiz. Ki?isel bilgilerinizin bu ü?üncü taraflarca kullan?lmas? VMware'in kontrolü alt?nda de?ildir.

        VMware G?ZL?L?K B?LD?R?M?

        Dell Ailesi'nin bir üyesi olan ve genel merkezi ABD'de bulunan VMware, Inc. ve grup ?irketleri ("VMware", "biz", "bizler" ve "bizim"), web sitemizin ziyaret?ileri, mü?terilerimiz, ticari ortaklar?m?z, son kullan?c?lar ve etkinlik kat?l?mc?lar? ("siz" ve "sizin") gibi bizimle etkile?im kuran bireylerin gizlili?ini korumay? taahhüt eder. Bu Gizlilik Bildirimi, VMware’in ?u durumlarda ki?isel bilgileri nas?l toplad???n?, kulland???n? ve payla?t???n? a??klar:

        • Web sitelerimiz, sosyal medya sayfalar?m?z, VMware mobil uygulamalar?m?z (bu Gizlilik Bildirimi ile ili?kilendirilmi?se), ?evrimi?i reklamlar?m?z, pazarlama ileti?imlerimizden ("?evrimi?i Varl?klar?m?z") herhangi birini ziyaret etmeniz, etkile?im kurman?z ya da kullanman?z;
        • Herhangi bir etkinlik, sat??, pazarlama ve di?er ?evrimd??? faaliyetlerimizi ("?evrimd??? Varl?klar?m?z") ziyaret etmeniz, bunlarla etkile?im kurman?z ya da bunlar? kullanman?z ve;
        • ??vereniniz ve benzeri bir ticari mü?terimiz taraf?ndan hizmetinize sa?lanan VMware ürün ve hizmetlerini (mobil uygulamalar da dahil olmak üzere) kullanman?z ("Hizmetlerimiz").

        Yukar?dakilerin ü?üne de at?fta bulunmak istedi?imizde, "Varl?klar" terimini kullan?r?z.

        Belirli Varl?klar?n sa?lanmas?yla ba?lant?l? olarak VMware veri toplama, kullanma ve payla?ma y?ntemleri hakk?nda "son anda" a??klamalar yapabilir veya ek bilgiler verebilir. Bu bildirimler, a??klanan durumlarda bu Gizlilik Bildirimi ya da VMware gizlilik uygulamalar?n? tamamlayabilir veya bunlara a??kl?k getirebilir ya da VMware’in, verilerinizi nas?l i?ledi?i ile ilgili olarak size ek se?enekler sa?layabilir.

        Bu Gizlilik Bildirimi hakk?nda sorular?n?z olursa, lütfen?privacy@VMware.com adresine e-posta g?ndererek bize ula??n.

        ???NDEK?LER: HIZLI BA?LANTILAR
        B?lüm I: Hangi bilgileri topluyoruz ve nas?l topluyoruz?

        B?lüm II: Bilgilerinizi nas?l kullan?yoruz?

        B?lüm III: Bilgilerinizi nas?l payla??yoruz?

        B?lüm IV: Ki?isel bilgilerin uluslararas? aktar?m?

        B?lüm V: Güvenlik ve gizlilik

        B?lüm VI: Mü?terilerimiz ad?na toplad???m?z bilgiler

        B?lüm VII: Gizlilik haklar?n?z ve se?imleriniz

        B?lüm VIII: Ki?isel bilgilerin i?lenmesinin yasal dayana?? (Avrupa Ekonomik Alan?)

        B?lüm IX: Di?er bilgiler

        B?lüm X: Bizimle nas?l ileti?ime ge?ebilirsiniz?

        B?LüM I: HANG? B?LG?LER? TOPLUYORUZ VE NASIL TOPLUYORUZ?


        "Ki?isel bilgiler" bir bireyin kimli?ini tan?mlayan ya da kimli?i tan?mlanabilir bir bireyle ili?kili bilgilerdir. VMware ve ü?üncü taraf hizmet sa?lay?c?lar ki?isel bilgileri ve di?er bilgileri genellikle, a?a??daki kategorilerden birine giren ?e?itli kaynaklardan toplar:

        • Bizimle girdi?iniz etkile?imler ve Varl?klar? kullan?m?n?z yoluyla bize sa?lad???n?z bilgiler
        • ?evrimi?i Varl?klar ve Hizmetler kullan?m?n?zla ba?lant?l? olarak sizden otomatik olarak toplad???m?z bilgiler
        • ü?üncü taraf kaynaklar ve ba?l? ?irketlerden al?nan bilgiler

        Bu Gizlilik Bildiriminde ileri sürülen ama?lar do?rultusunda bu farkl? kaynaklardan toplanan bilgileri birle?tirebiliriz.

        1. Sizden toplad???m?z bilgiler

        2. Ki?isel bilgileri bize (bizim ad?m?za ki?isel bilgileri toplayan hizmet sa?lay?c?lar?m?z ya da di?er taraflar da dahil olmak üzere) g?nüllü bir ?ekilde verdi?iniz takdirde toplayaca??z. Ki?isel bilgilerinizi, ?rne?in sipari? verdi?iniz, kaydoldu?unuz (veya kulland???n?z) veya VMware ürünleri, hizmetleri ya da uygulamalar? hakk?nda bilgi istedi?iniz veya pazarlama ileti?imlerine abone oldu?unuz, destek istedi?iniz, anketler doldurdu?unuz, ürünler hakk?nda geri bildirim verdi?iniz veya bir VMware etkinli?i ya da web semineri i?in üye oldu?unuz zaman toplar?z. Ki?isel bilgilerinizi ayr?ca, etkinliklerimizden birine kat?ld???n?zda, sat?? temsilcilerimizle yap?lan telefon g?rü?meleri s?ras?nda veya mü?teri hizmetleri ile ileti?ime ge?ti?inizde de toplayabiliriz.

         Toplad???m?z ki?isel bilgiler; ileti?im bilgilerinizi (ad?n?z, adresiniz, telefon numaran?z veya e-posta adresiniz), mesleki bilgilerinizi (i? unvan?n?z, departman?n?z ya da g?reviniz gibi) kullan?c? kimliklerinizi, parolalar?n?z? ve ileti?im tercihlerinizi i?erebilir. Ayr?ca, bilgi talep ederken ya da bilgi formlar?nda "serbest metin" kutular?n? (?rne?in bir etkinli?e kat?lmak, ürün geri bilgisi vermek veya anketlere kat?l?m) doldurarak bize vermeyi tercih etti?iniz bilgileri ya da talebinizin veya ileti?imin niteli?ini de toplar?z. Bununla birlikte, mesaj panolar?m?zda, sohbet ?zelliklerimizde, web günlüklerimizde ve bilgi ile bilgi ve materyal g?nderebildi?iniz di?er hizmetlerimizde ya da platformlar?m?zda taraf?n?zca sa?lanan ki?isel bilgileri (ü?üncü taraf hizmetler ve platformlar da dahil olmak üzere) toplayabiliriz.

         VMware'den sat?n alma yaparken, fatura bilgilerinizi ve yap?lan i?lemle ilgili bilgileri de toplayabiliriz.

        3. Otomatik olarak toplad???m?z bilgiler

        4. VMware, ?evrimi?i Varl?klar? ve Hizmetleriyle ba?lant?l? olarak ?erezler, web i?aretleri, widget'lar, g?mülü URL'ler, elektronik ileti?im protokolleri, dü?meler ve ara?lar gibi teknolojilerin kullan?m? kaynakl? olarak bilgi toplar. Teknoloji de?i?tik?e VMware taraf?ndan kullan?lan teknoloji türleri de?i?ebilir. Bu Gizlilik Bildirimi ve ?erez Bildirimimiz, ?erezler ve benzeri takip teknolojilerini kullan?m?m?z hakk?nda bilgi verir.


         ?evrimi?i Varl?klar:
         ?evrimi?i reklamlar?m?z ya da pazarlama ileti?imlerimiz de dahil olmak üzere ?evrimi?i Varl?klar?m?z? kulland???n?zda, eri?ti?inizde ya da etkile?im kurdu?unuzda belirli bilgileri otomatik olarak toplar?z. Bu bilgiler kimli?inizi do?rudan a??k etmez, ancak benzersiz kimlik numaralar? ya da donan?m modeli, i?letim sistemi sürümü, web taray?c? yaz?l?m? (?rne?in Firefox, Safari ya da Internet Explorer), Internet Protokolü (IP) adresiniz/MAC adresiniz/cihaz kimli?iniz, cihaz etkinlik bilgileri (?rne?in ??kmeler, sistem etkinli?i ve donan?m ayarlar?, taray?c? dili, talebinizin tarih ve zaman? ile y?nlendirici URL gibi), geni? co?rafi konum (?rne?in ülke ya da ?ehir düzeyinde konum) ve taray?c?n?z? benzersiz bir ?ekilde tespit eden di?er teknik veriler gibi cihaz?n?z hakk?nda di?er baz? bilgiler ve eri?ilen sayfalar ile di?er istatistiki bilgileri i?erebilir. Ayr?ca, cihaz?n?z?n ?evrimi?i Varl?klar?m?zla nas?l etkile?ime girdi?i ile ilgili olarak eri?ilen sayfalar gibi bilgiler ve ba?ka istatistiksel bilgiler de toplayabiliriz.


         VMware Hizmetleri:
         ?irketinizin baz? VMware Hizmetlerini da??tmas? halinde, Hizmetlerin performans? ve yap?land?rmas? ile mü?terimizin ve son kullan?c?lar?n?n bu gibi Hizmetleri kullan?m? ve bunlarla etkile?imi ile ilgili baz? verileri otomatik olarak toplayabiliriz. Bu veriler genellikle Hizmetleri bar?nd?ran yaz?l?m ya da sistemler, yaz?l?m ya da sistemlere eri?en cihazlar ve(veya Hizmetlerin kullan?m? s?ras?nda olu?turulan kay?t günlü?ü dosyalar? kaynakl? olarak elde edilen teknik bilgiler ile yukar?da "?evrimi?i Varl?klar" alt?nda tan?mlanan veri türleridir.? Bu veriler, a?a??da bu Gizlilik Bildirimi B?lüm II ve ilgili di?er program belgeleri ile belirlenmi? olan ama?lar do?rultusunda kullan?l?r.

         Baz? durumlarda toplanan bilgiler do?rudan ya da dolayl? olarak, bu Gizlilik Bildiriminde verilmi? olan ama?lar do?rultusunda gerekli olan kapsamda bir bireyin kimli?ini tan?mlayabilir ve bir bireyi belirli bir ?evrimi?i davran?? ile ili?kilendirebilir.? Toplanan bilgiler, mü?teri taraf?ndan bar?nd?rma amac?yla Hizmetlere yüklenen herhangi bir mü?teri i?eri?ini i?ermez.

         Veriler; ürün geli?imi, mü?teri s?zle?meleri (hizmet a??klamalar? da dahil olmak üzere), an?nda bildirimler ya da VMware Hizmetlerinin sa?lanmas? dahilinde ya da ba?lant?l? olarak s?z konusu olan di?er if?alar gibi VMware'in kendi ama?lar? do?rultusunda kullan?ld???nda, mevcut olmas? halinde ki?isel verilerin türleri de dahil olmak üzere bu tür kullan?m verilerini toplamam?z ve kullanmam?z hakk?nda daha fazla ayr?nt?y? a??klayabilir. Ayr?ca Trust & Assurance Center ?e?itli mü?teri ürün deneyimi iyile?tirme programlar? hakk?nda bilgi verir ve programa ba?l? olarak, mü?terilerimiz toplanan bilgileri s?n?rland?rabilir veya kapsam?n? denetleyebilir.

         VMware Hizmetlerinin bireysel kullan?c?s? iseniz ve ?irketinizin da??tt??? Hizmetler i?in veri toplama y?ntemleri konusunda daha fazla bilgi almak istiyorsan?z ?irketinizin BT y?neticisiyle ileti?ime ge?in.

        5. ü?üncü taraf kaynaklar ve ba?l? ?irketlerden al?nan bilgiler

        6. Zaman zaman, yasal ?er?eve dahilinde, ü?üncü taraf kaynaklardan, herkese a??k veritabanlar?ndan, arac?lardan ve kanal ortaklar?ndan, mü?terek pazarlama ortaklar?ndan, sosyal medya platformlar?ndan ya da kamuya a??k di?er bilgilerden hakk?n?zda bilgi toplayabiliriz. Sizlerden, Dell Technologies, Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks ve VirtuStream ("Dell Ailesi") ve toplu ürünler ve hizmetlerimizin ve onlar?n atam?? olduklar? ortaklar?na, sat?? ve pazarlamada yard?mc? olmak amac?yla da bilgi toplayabiliriz.

         Di?er kaynaklardan alabilece?imiz bilgiler aras?nda hesap bilgileri, i? yerindeki g?reviniz ve kamu istihdam profili, hizmet ve destek bilgileri, ürün veya hizmetlerle ilgili ilgi alanlar?n?z ya da tercihleriniz hakk?nda bilgiler, ortak markal? hizmetler veya ortak teklifler sundu?umuz i? ortaklar?ndan al?nacak taray?c? kullan?m al??kanl?klar?, sayfa g?rünümü bilgileri ve kredi kurulu?lar?ndan al?nacak kredi ge?mi?i gibi bilgiler bulunur. Bu bilgileri, ?rne?in kay?tlar?m?z?n do?rulu?unu geli?tirmek, sizi ve tercihlerinizi daha iyi anlamak, ilgili pazarlama ile destek sa?lamak ve doland?r?c?l??? tespit etmek ve ?nlemek gibi bu Gizlilik Bildiriminde belirlenmi? olan ama?lar do?rultusunda ki?isel bilgileriniz, profesyonel bilgileriniz ve VMware i?lem ge?mi?inizle birlikte kullanabiliriz.

        B?LüM II: B?LG?LER?N?Z? NASIL KULLANIYORUZ?

        VMware toplad??? ki?isel bilgileri a?a??daki ama?lar do?rultusunda kullan?r (ge?erli yasalar taraf?ndan k?s?tlanmad??? sürece).? Ki?isel bilgilerin VMware taraf?ndan nas?l payla??ld???na dair bilgi i?in bkz. B?lüm III.

        Taleplere Yan?t Verme ve ??lemlerle ?lgilenme/Ger?ekle?tirme:? VMware, ki?isel bilgileri taleplerinize yan?t vermek ya da sizin taraf?n?zdan talep edilen bilgileri vermek üzere kullanabilir.? VMware, ayr?ca, finansal, kredi kart? ve ?deme bilgileri de dahil olmak üzere ki?isel bilgileri i?lemlerinizi ger?ekle?tirmek üzere kullanabilir.

        Hizmetlerin Sunulmas?n? Sa?lama ve Olanak Tan?ma:? VMware, size VMware Hizmetlerini sa?lamak ve hesab?n?z? y?netmek i?in ki?isel bilgileri kullanabilir.? Bu, ürün indirmeleri, güncellemeleri ve düzeltmeleri, destek ve tavsiyelerin sa?lanmas? ile sürüm notlar? da dahil olmak üzere di?er idari ya da hesapla ilgili ileti?imlerin g?nderilmesini i?erebilir. Ayr?ca VMware ki?isel bilgileri hizmetleri, yetkilerin takibi, uygunlu?un teyidi, hizmetlerin kontrolü ve altyap?n?n performans?n? da kapsayacak ?ekilde sa?lamak, Hizmetlerin bütünlü?ünü ve istikrar?n? sa?lamak veya VMware’in taahhüt etti?i standartlarda Hizmetlerin sa?lanmas? i?in teknik sorunlar? gidermek i?in kullanacakt?r.

        ?evrimi?i Varl?klar?n Kullan?m?na Olanak Tan?ma ve De?erlendirme: ?VMware ki?isel bilgileri size ?evrimi?i Varl?klar? sa?lamak, ?evrimi?i Varl?klar? kullanma olana?? sa?lamak (?rne?in gezinme ve oturum a?ma sürecine olanak tan?mak, oturumlar aras?nda bilgileri korumak ve güvenli?i art?rmak), kaliteyi art?rmak, sayfa yan?t h?zlar?n? de?erlendirmek ve i?eri?i tespit etmek i?in kullanabilir.

        Varl?klar?m?z? Geli?tirme:? VMware ki?isel bilgileri ve VMware taraf?ndan sizden toplanan di?er verileri mü?terilerimizi, kullan?c?lar?m?z? ve web sitemizin ziyaret?ilerini ve kullan?c? deneyimleri de dahil olmak üzere Varl?klar?m?z? kullan?mlar?n? ve etkile?imlerini daha iyi anlamak i?in kullan?r. VMware bu bilgileri ki?iselle?tirilmi? bir deneyim sa?lamak, talep etti?iniz tercihleri hayata ge?irmek, kalite ve güvenilirli?i geli?tirmek, Varl?klar ve ilgili kullan?c? deneyimleriyle ilgili sorunlar? tan?lamak ve bunlar? geli?tirmek ile tavsiyelerde bulunmak üzere kullan?r.?

        Kay?tlar?m?z?n Do?rulu?unu Geli?tirme: Sizden ya da ü?üncü taraflardan toplad???m?z ki?isel bilgileri sizi daha iyi anlamak ve/veya sizin hakk?n?zda tuttu?umuz kay?tlar?n do?rulu?unu artt?rmak i?in kullanabiliriz.

        Destek Sa?lama: VMware ki?isel bilgileri ve VMware taraf?ndan sizden toplanan di?er bilgileri (?rne?in geri bildirim, anketler ve VMware Hizmetlerini kullan?m?n?zla ilgili veriler), mü?terilerine ve kullan?c?lar?na hesapla ilgili bilgilerle birlikte hem tepkin hem de proaktif destek sa?lamak üzere kullan?r.? Bu tür destek ürün i?i olarak ya da VMware destek ekibi üzerinden sa?lanabilir.?

        Referanslar? Kaydetme: VMware ki?isel bilgileri, ?evrimi?i Varl?klar?nda referanslar? kaydetmek üzere kullanabilir.? Bir referans? kaydetmeden ?nce, ad?n?z? ve referans? kullanmak üzere onay?n?z? al?r?z.? Ad?n?z, referans konumu ve ileti?im bilgilerini i?eren bir talep g?ndererek diledi?iniz anda referans?n?z?n güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz.

        Pazarlama:? VMware sizden, VMware ve Varl?klarla etkile?imlerinizden ve ü?üncü taraf kaynaklardan toplad??? bilgileri size pazarlama ve promosyonel ileti?im sa?lamak, sizin i?in hedeflenmi? ve ilgili reklam ve pazarlama düzenlemek, pazarlama ve promosyonel kampanyalar?m?z?n etkinli?ini tespit etmek, siz ve tercihlerinizi daha iyi anlamak ve ürünlerimizi ve hizmetlerimizi konumland?rmak ve tan?tmak i?in kullan?r.? Pazarlama ?al??malar?m?z, reklam / pazarlama tercihlerinizle uyumlu olarak ve ilgili yasalar taraf?ndan izin verildi?i ?ekilde ger?ekle?tirilir.

        Güvenlik: VMware, doland?r?c?l??? takip etmek, ?nlemek ve tespit etmek, güvenli?i iyile?tirmek, kimlik ya da eri?imi takip etmek ve do?rulamak ile istenmeyen ileti ya da di?er k?tü ama?l? yaz?l?m veya güvenlik riskleriyle mücadele etmek üzere ki?isel bilgileri kullan?labilir.

        Kalite Kontrolü ve E?itim: VMware, Varl?klarla ilgili kalite kontrol ve ?al??an e?itimi ama?lar? do?rultusunda ki?isel bilgileri kullanabilir ya da bu bilgilere eri?ebilir.

        ü?üncü Taraf Sosyal A?lar:? VMware, ü?üncü taraf sosyal a?larda sizinle etkile?ime girmek i?in ki?isel bilgileri kullanabilir (ilgili a??n kullan?m ko?ullar?na tabidir).

        Konferanslar ve Etkinlikler: VMware ve i? ortaklar?m?z, etkinliklerimiz ya da i? ortaklar?m?z?n etkinlikleriyle ilgili olarak sizinle ileti?ime ge?mek üzere ki?isel bilgileri kullanabilir.? Etkinlikten sonra VMware etkinlik ve ilgili ürünler hakk?nda sizinle ileti?ime ge?ebilir ve yasal olarak yap?lmas?na izin veriliyorsa kat?l?m?n?z hakk?nda ?irketiniz ve konferans sponsorlar?m?z ve i? ortaklar?m?z ile bilgi payla?abilir.? Bir i? orta?? ya da konferans sponsoru, konferans salonlar? ya da sunumlar?ndaki ki?isel bilgilerinizi do?rudan talep ederse, ki?isel bilgileriniz gizlilik uygulamalar?na uygun ?ekilde verilecektir.? Bu gibi i? ortaklar? ve sponsorlar?n gizlilik uygulamalar?n? incelemenizi tavsiye ederiz.

        ?evrimi?i Topluluklar ve Web Günlükleri Sa?lama:? Mesaj panolar?, sohbet ?zellikleri, web günlükleri ve bilgi ile materyal g?ndermenize olanak tan?yan di?er hizmet ya da platformlarda taraf?n?zca if?a edilen ki?isel bilgiler ya da di?er bilgileri, size ve mü?terilerimize VMware Varl?klar?n? tart??abilecekleri bir forum sa?lamak, talebinize yan?t vermek, size destek sa?lamak, Varl?klar?m?z? geli?tirmek amac?yla ya da bu Gizlilik Bildiriminde belirlenmi? olan di?er ama?larla kullanabiliriz. Bu gibi forumlarda sa?lanan bilgiler, herkese a??k bilgiler haline gelip arama motorlar? veya di?er herkese a??k platformlar yoluyla herkese a??k kanallarda g?rünebilir ve ü?üncü taraflar taraf?ndan "gezilir" veya aran?r. S?z konusu bilgiler ba?ka kullan?c?lar taraf?ndan okunabilir, toplanabilir veya size istenmeyen mesajlar g?ndermek amac?yla kullan?labilir. Herkese a??k olmas?n? istemiyorsan?z bilgilerinizi payla?may?n.

        E?itim ve ??retim: Bir VMware sertifikasyon kursu ya da semineri i?in kay?t olursan?z, VMware, bu tür bir kurs ya da seminerin sa?lanmas?na olanak tan?mak üzere ki?isel bilgilerinizi kullan?r.? Sertifikasyon kursu ya da semineriniz i?in kurumunuz taraf?ndan yap?lan ?deme kapsam?nda VMware size bildirdikten sonra kurs ya da seminerinizin durumunu kurumunuzla payla?abilir.

        ?al??anlar?m?z? ve Tesislerimizi Koruma: VMware, ?al??anlar?m?z ile ziyaret?ilerimizin, tesislerimizin ve varl?klar?m?zla di?er haklar?m?z?n sa?l?k ve güvenli?ini korumak üzere gerekli oldu?u ?ekilde ki?isel bilgileri kullanabilir.? Sahalar?m?zdan birini ziyaret ediyorsan?z ilgili sa?an?n güvenli?inin sa?lanmas?n?n bir par?as? olarak foto?raf?n?z ya da videonuz ?ekilebilir.

        Di?er Me?ru Ticari Ama?lar: VMware’in gizli ve tescilli bilgilerini korumak gibi di?er yasal ama?lar do?rultusunda gerekli oldu?unda ki?isel bilgilerinizi kullanabiliriz.

        B?LüM III: B?LG?LER?N?Z? NASIL PAYLA?IYORUZ?

        Ki?isel bilgilerinizi, sadece, kendi i?lerini ve g?revlerini yerine getirebilmek i?in eri?ime ihtiya? duyan ki?ilerle ve me?ru bir sebebi olan ü?üncü taraflarla payla??rken ?zen g?steririz. Ki?isel bilgilerinizi ü?üncü taraflarla a?a??daki ?artlarda payla?abiliriz:

        • Hizmet Sa?lay?c?lar?: Bilgilerinizi, bizim ad?m?za ?al??an sat?c?lar, dan??manlar, temsilciler ve di?er hizmet sa?lay?c?lar? ile payla?abiliriz. ?rnekler aras?nda, pazarlama, faturalama, kredi kart? ?demelerini i?leme, veri analizleri ve i?g?rü, teknik destek ve mü?teri hizmetlerinde destek veren sat?c? ve hizmet sa?lay?c?lar? vard?r. Bu Gizlilik Bildirimi’nde belirtilmedik?e, ki?isel bilgilerinizi ü?üncü taraflarla kendi tan?t?m giri?imleri i?in payla?mayaca??z, satmayaca??z, ba?kalar?na kiralamayaca??z veya takas etmeyece?iz.

        • Ticari Ortaklar: Bilgilerinizi, distribüt?rler veya arac?lar gibi kanal ortaklar?m?zla, ürün ve bilgi isteklerini kar??lamak, birle?tirilmi? destek sa?lamak ve VMware ve ürünleri ve hizmetleri ile ilgili olarak mü?terilerimize ve potansiyel mü?terilere bilgi sa?lamak amac?yla sa?layabiliriz.? Zaman zaman, VMware, se?ilmi? i? ortaklar? ile mü?terek sat?? ve ürün tan?t?m faaliyetlerine girebilir. Mü?terek sa?lanan bir ürün, tan?t?m veya hizmet sat?n al?rsan?z veya ilgilendi?inizi belirtirseniz, bilgilerinizi s?z konusu ortaklar?m?zla payla?abiliriz.

         VMware’in, i? ortaklar?n?n s?z konusu bilgileri ne ?ekilde kulland???n? denetlemedi?ini belirtmek isteriz. Bu durumlarda, ki?isel bilgilerinizi nas?l kulland?klar? hakk?nda size bilgi sa?lamak da dahil olmak üzere toplanan ki?isel bilgilerin kendileri taraf?ndan kullan?m?n?n y?netiminden i? ortaklar?m?z sorumludur. Ki?isel bilgilerinizi nas?l kulland???n? ??renmek i?in, ilgili orta??n gizlilik politikalar?n? g?zden ge?irmenizi tavsiye ederiz.

        • VMware ba?l? ?irketleri ve Dell Ailesi: Bilgilerinizi, ana kurulu?lar?m?zla, alt kurulu?larla ve/veya ba?l? ?irketlerle payla?abiliriz (Dell Ailesi de dahil olmak üzere). Bu bilgiler, hizmet ve destek sa?lamak, ürünleri optimize etmek ve hizmet kullan?mlar?nda ?neriler sa?lamak, mü?terilere ve potansiyel mü?terilere mevcut ürün gamlar? ve hizmetler hakk?nda bilgi vermek i?in ve bu Gizlilik Bildirimi kapsam?nda belirtilen di?er ama?lar do?rultusunda payla??labilir ve kullan?labilir.

        • Hayati ??karlar: Herhangi bir ki?inin hayati menfaatlerini korumak i?in gerekli oldu?unu dü?ündü?ümüz bilgileri a??klayabiliriz.

        • Yasalar ya da herhangi bir yetkili yasa uygulay?c? kurum, düzenleyici kurum, kamu kurumu, mahkeme ya da ü?üncü taraf ile uyum: Kamuoyunu ayd?nlatman?n gerekti?ine inand???m?z durumlarda veya (i) hukuki süre?ler veya resm? talepler (ulusal güvenlik veya kanuni yapt?r?m gere?i yetkililere yan?t verme) veya (ii) kendi kanuni haklar?m?z? koruma ile ilgili durumlarda bilgilerinizi a??klayabiliriz.

        • Ticari transferler: Bilgilerinizi, birle?me, ?irket varl?klar?n?n sat???, finansman, sat?n alma, tasfiye etme, kurumsal yeniden ?rgütlenme veya benzeri etkinliklere ba?l? olarak veya müzakereler esnas?nda payla?abiliriz veya transfer edebiliriz. Sat?n al?c?y?, bilgilerinizin sadece bu Gizlilik Bildirimi kapsam?nda kullan?labilece?i hakk?nda bilgilendiririz.

        • Onay?n?zla: Ki?isel bilgilerinizi, onay?n?z al?nmak ?art? ile herhangi bir nedenden ?türü a??klayabiliriz.
        B?LüM IV: K???SEL B?LG?LER?N ULUSLARARASI TRANSFER?

        Bir veri denet?isi olarak hareket eder:
        Avrupa Ekonomik Alan? ("AEA") veya ?svi?re’de toplanan bilgileriniz dahil ki?isel bilgileriniz, Amerika Birle?ik Devletleri’nde ve Kanada, Filipinler, Singapur, Hindistan, Avustralya ve ?srail gibi ülkeniz kanunlar?ndan farkl? koruma kanunlar?na sahip di?er ülkelerde bulunan ?irketimiz ve servis sa?lay?c?lar?m?z, ortaklar?m?z ve ba?l? ?irketlerimiz taraf?ndan transfer edilebilir, saklanabilir ve i?leme tabi tutulabilir. Baz? ülkeler Avrupa Komisyonu taraf?ndan "yeterli" olarak kabul edilmemektedir. Ki?isel bilgilerinizin i?lenmesi s?ras?nda bilgilerinizi bu Gizlilik Bildirimi ?er?evesinde koruyaca??z ve ilgili ki?isel bilgileri kanunlar?n ?ng?rdü?ü ?ekilde korumak i?in gerekli s?zle?meye dayal? ad?mlar? ataca??z. Bu ad?mlar, ki?isel bilgilerin transferinin, AEA’da bulunan grubumuz ?irketlerinden yine grubumuzda bulunan fakat farkl? ülkelerdeki ?irketlerimize, Avrupa Komisyonu’nun Standart S?zle?me Maddelerine uygun olarak yap?lmas?n? da i?erir. Standart S?zle?me Maddelerimiz iste?iniz üzerine size a??klanabilir. Hizmet sa?lay?c?lar?m?z, ortaklar?m?z ve ba?l? ?irketlerimizle benzeri koruma tedbirlerini ald?k.

        Bir veri i?leyicisi olarak hareket eder: VMware'in Ba?lay?c? Kurumsal Kurallar? i?in buraya t?klay?n.

        B?LüM V: GüVENL?K VE G?ZL?L?K

        VMware (ve hizmet sa?lay?c?lar?n?n da tatbik etmesini istedi?i), i?lemi? oldu?umuz ki?isel bilgilerin güvenli?i ve gizlili?ini korumak amac? ile gerekli kurumsal ve teknik ?nlemleri al?r. ?rne?in, VMware, bilginin niteli?ine ve i?lemlerin kapsam?na g?re fiziki giri? kontrollerini, ?ifrelemeyi, ?nternet güvenlik duvarlar?n?, izinsiz giri? alg?lamay? ve a? izlemeyi kullan?r. Ki?isel bilgilere ula?abilen VMware ?al??anlar?, bu bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. Bununla beraber, güvenlik y?ntemlerinin veya protokollerin güvenli?i %100 garanti edemeyece?i i?in, sizlerin ki?isel bilgilerinizi ?evrimi?i verirken, ?nternet güvenlik duvarlar?, virüsten koruma veya casus yaz?l?m ?nleme ve benzeri teknolojileri kullanman?z? ?neririz.

        B?LüM VI: Mü?TER?LER?M?Z ADINA ??LED???M?Z B?LG?LER

        VMware mü?terileri ve son kullan?c?lar?, Hizmetlerimizi kullan?rken, VMware’in Hizmetlerine bar?nd?rma ve depolama amac?yla bilgi g?nderebilir veya yükleyebilirler. Mü?terilere ait olan i?erik, VMware taraf?ndan mü?teri ad?na i?lenir ve gizlilik politikalar?m?z mü?terilerle yapt???m?z s?zle?meler kapsam?nda y?netilir, s?z konusu Gizlilik Bildirimi, halihaz?rda mü?teri i?eri?inde bulunan ki?isel bilgiler i?in ge?erli de?ildir. B?yle bir s?zle?menin ko?ullar? uyar?nca, VMware, mü?terilerimizin talimatlar? ?er?evesinde ve gerekli VMware Hizmetlerini sa?layabilmek i?in VMware mü?teri i?eri?ini i?leyecektir. Bu gibi bilgilerin nas?l i?lendi?i hakk?nda sorular?n?z veya endi?eleriniz varsa, VMware hizmetlerini, bu bilgileri bar?nd?rmak veya i?lemek (?rne?in i?vereniniz ya da kurumunuz) i?in kullanmak üzere VMware ile s?zle?me yapan ki?i veya kurulu? ile ileti?ime ge?in. S?zle?me ?artlar? ile ilgili endi?eleri konusunda mü?terilerimize gerekli deste?i verece?iz.

        B?LüM VII: G?ZL?L?K HAKLARINIZ VE TERC?HLER?N?Z

        Bilgilerinizi Düzeltme ya da Güncelleme Hakk?: Bize verdi?iniz ki?isel bilgilerinizi düzeltmek ya da güncellemek istiyorsan?z?myVMware.com?sitesine girip profilinizi güncelleyin.

        Pazarlama ?leti?imleri: VMware’den pazarlama ileti?imlerini almak istemiyorsan?z o zaman?http://info.VMware.com/content/subscription adresindeki VMware abonelik merkezine giderek abonelikten ??kabilirsiniz. Ayn? zamanda, size gelen pazarlama e-postalar?nda "aboneli?i iptal et" dü?mesine t?klayarak veya?privacy@VMware.com adresine e-posta g?ndererek abonelikten ??kabilirsiniz.

        AEA ve Belirli Di?er B?lgeler i?in Ek Haklar: Belirli b?lgelerde (Avrupa Ekonomik Alan? gibi) ya??yorsan?z, kanunlar?n sizlere tan?d??? gizlilik haklar? ?er?evesinde haklar?n?z? kullanabilirsiniz. ?steklerinizi veri koruma kanunlar? ?er?evesinde i?leme koyaca??z. Ki?isel bilgilerde herhangi bir silme i?lemine ba?lamadan ?nce ba?lam?? oldu?unuz i?lemleri tamamlamak ve/veya kay?t tutma ama?l? olarak baz? bilgileri kay?t alt?na almam?z gerekebilir.

        • Onay vermeme ya da onay? geri alma hakk?: Baz? ki?isel bilgileri i?leyebilmek i?in onay?n?z gerekmektedir. B?yle bir faaliyete gerek duyarsak onay vermeme hakk?n?z veya onay? geri ?ekme hakk?n?z her zaman bulunmaktad?r. Bu, onay ?ekilmeden ?nceki i?lemlerin kanuna uygunlu?unu etkilemez.

        • Eri?im ve/veya ta??nabilirlik hakk?: Hakk?n?zda tuttu?umuz ki?isel verilere eri?me hakk?na ve baz? s?n?rl? ?artlar alt?nda bu verileri size sa?layarak bu verilerin ba?ka bir sa?lay?c?ya sa?lanmas?na ya da "ta??nmas?na" olanak tan?nmas? hakk?na sahip olabilirsiniz.

        • Silme hakk?: Baz? ?artlar alt?nda, sizinle ilgili tuttu?umuz ki?isel bilgileri silme hakk?n?z bulunmaktad?r (?rne?in, bu bilgilerin toplanmas? konusunda s?z konusu sebeplerin art?k gerekli olmamas? gibi).

        • ??lemeye itiraz etme hakk?: VMware’in ki?isel bilgilerinizi i?lemesini ve/veya pazarlama ?leti?imlerini durdurmay? her zaman isteme hakk?n?z vard?r.

        • Düzeltme hakk?: Bizden, ki?isel bilgilerinizdeki yanl??lar? düzeltmek veya eksik bilgileri tamamlamay? isteme hakk?n?z vard?r.

        • ??lemeyi k?s?tlama hakk?: Baz? durumlarda, ki?isel bilgilerinizin i?letilmesinin k?s?tlanmas?n? bizden isteme hakk?n?z vard?r (?rne?in, size ait bar?nd?rd???m?z bilgilerin do?ru veya hukuksal olmad??? hallerde).

        • Yerel Veri Koruma Kurumuna ?ikayette bulunma hakk?: Ulusal Veri Koruma Kurumu ya da e?de?er bir düzenleyici kuruma ?ikayette bulunma hakk?n?z s?z konusu olabilir.

        Yukar?da bahsi ge?en haklardan birisini uygulamak isterseniz, lütfen?privacy@VMware.com?temasa ge?in ki, bu müracaat?n?z? uygulanmas? gereken kanun nezdinde takip edelim. Ki?isel gizlili?inizi ve güvenli?inizi koruyabilmek amac? ile, iste?inizi kabul etmeden ?nce kimli?inizi tespit edebilmek amac? ile baz? tedbirler alabiliriz.

        Belirli VMware Hizmetleri: Belirli VMware Hizmetleri, mü?terilerimiz taraf?ndan ki?isel bilgilerinizi toplamak i?in kullan?labilir. Bu gibi durumlarda, ki?isel bilgileri tamamen mü?terilerimiz ad?na i?liyoruz ancak haklar?n? kullanmay? isteyen ki?ilerin, sorular?n? ?nce mü?terimize (veri kontrol?rü) y?neltmesi gerekir. Yukar?da "Mü?terilerimiz Ad?na ??ledi?imiz Bilgiler" ba?l?kl? B?lüm VI'ya bak?n.

        B?LüM VIII: K???SEL B?LG?LER?N ??LENMES?N?N YASAL DAYANA?I (AVRUPA EKONOM?K ALANI)

        Yukar?da a??klanm?? olan ki?isel bilgilerin toplanmas? ve kullan?lmas? i?in yasal dayana??m?z, ilgili ki?isel bilgilere ve bu bilgileri toplad???m?z ilgili ba?lam ve kullan?m ama?lar?m?za ba?l?d?r.

        Ancak normal olarak sizden sadece onay?n?z oldu?unda, sizinle bir s?zle?me ger?ekle?tirmek üzere ki?isel bilgilerinize ihtiyac?m?z oldu?unda ya da i?lemenin yasal ??karlar?m?za hizmet etti?i ve sizin veri koruma ??karlar?n?z ya da temel hak ve ?zgürlükleriniz taraf?ndan bu ??karlar?n iptal edilmedi?i durumlarda ki?isel bilgilerinizi toplar?z.? ?ok nadir olarak s?z konusu olan baz? durumlarda sizden ki?isel bilgilerinizi toplama konusunda yasal bir yükümlülü?ümüz s?z konusu olabilir ya da di?er durumlarda sizin ya da ba?ka bir ki?inin hayati ??karlar?n? korumak üzere ki?isel bilgilerinize ihtiya? duyabiliriz.

        Bir yasal ko?ula uymak ya da sizinle bir s?zle?me ger?ekle?tirmek üzere sizden ki?isel bilgilerinizi vermenizi istersek bunu ilgili anda anla??l?r k?lacak ve ki?isel bilgilerinizi vermenizin zorunlu olup olmad??? konusunda (ayr?ca ki?isel bilgileri vermemenizin olas? sonu?lar? hakk?nda) bilgi verece?iz.?

        Benzer ?ekilde yasal ??karlar?m?za (ya da herhangi bir ü?üncü ?ahs?n ??karlar?na) dayal? olarak ki?isel bilgilerinizi toplar ve kullan?rsak bu durumu ilgili anda anla??l?r k?laca??z ya da talep edilmesi halinde bu yasal ??karlar?n neler olduklar? hakk?nda bilgi verece?iz.

        Ki?isel bilgilerinizi toplamam?z?n ya da kullanmam?z?n yasal dayana??yla ilgili olarak herhangi bir sorunuz varsa ya da daha fazla bilgi edinmek istiyorsan?z lütfen a?a??daki "Bizimle nas?l ileti?ime ge?ebilirsiniz?" ba?l??? alt?nda sa?lanan ileti?im bilgilerini kullanarak bizimle ileti?ime ge?in.

        B?LüM IX: D??ER B?LG?LER

        Bilgilerinizin Saklanma Süresi: Sizden almakta oldu?umuz ki?isel bilgilerinizi, kanunen (vergi, hukuk, muhasebe veya di?er ama?larla) daha uzun bir süre i?in saklanmas? gerek g?rülmedi?i sürece, makul kar??lanabilir ticari ama?lar?m?z i?in gerekti?i yerlerde ve/veya i?bu Gizlilik Bildirimi’nde yer verilen ama?lar do?rultusunda ihtiya? duyuldu?u süre boyunca saklayaca??z. Ki?isel bilgilerinizin silinmesini her zaman isteyebilirsiniz (daha fazla bilgi i?in bkz. "Gizlilik Haklar?n?z") ve bu iste?iniz mevcut kanunlar kapsam?nda dikkate al?nacakt?r.

        ??letmemizde bilgilerinizi i?leme sokmam?z? gerektirecek bir ihtiya? yoksa bu bilgiler silinir veya isimsiz k?l?n?r, bu mümkün de?ilse (?rne?in ki?isel bilgileriniz ar?ivlerde konu?lanm?? olabilir), bu durumda ki?isel bilgileriniz güvenli olarak saklan?r ve silinece?i zamana kadar herhangi bir i?lemden muaf tutulur.

        ?ocuklar: Web sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz 14 ya??ndan kü?ük ki?ilere y?nelik de?ildir. Bu ya?lardaki ki?ilerden, bilerek ki?isel bilgiler toplamay?z. Bir ?ocu?un bize ki?isel bilgileri verdi?inin fark?na var?rsan?z, lütfen bizimle?privacy@VMware.com?üzerinden ileti?ime ge?in. 14 ya??n alt?nda olan bir ?ocu?un bize ki?isel bilgilerini verdi?ini ??rendi?imiz takdirde, ?ocu?un bilgileri silinir.

        Otomatik Karar Verme: Sizi yasal olarak ya da benzer düzeyde etkili bir ?ekilde etkileyen otomatik kararlara (fi?leme dahil olmak üzere) neden olacak durumlarda tamamen otomatik karar verme süre?leri kullanm?yoruz.? Otomatik kararlar, sizinle ilgili bir karar?n insan taraf?ndan incelenmeden otomatik olarak bilgisayar taraf?ndan (yaz?l?m algoritmalar? kullan?larak) tespit edilmesi anlam?na gelir.? Otomatik karar vermeye tabi olursan?z, ilgili anda bu durumu ve karara itiraz etme, kendi g?rü? a??n?z? ifade etme ve karar i?in bir insan incelemesi talep etme hakk?n?z oldu?unuz konusunda size bilgi verece?iz.?

        D?? Ba?lant?lar ve Sosyal Medya ?zellikleri: Varl?klar?m?z, "Payla?" ya da "Be?en" dü?meleri gibi ü?üncü taraf web sitelerine, hizmetlerine, sosyal a?lar?na, uygulamalara ya da sosyal medya ?zelliklerine ba?lant? ya da ba?lanma olana?? sa?layabilir.Bu sitelerin ziyaret edilmesi ya da bu ba?lant?lara t?klanmas?, ü?üncü taraf?n sizin hakk?n?zda bilgi toplamas?na ve kullanmas?na izin verebilir. Ayr?ca bu ü?üncü taraflara vermeyi tercih etti?iniz ki?isel bilgiler bu Gizlilik Bildirimi kapsam?nda de?ildir. Bu tür ü?üncü taraflarla etkile?im kurmadan ya da onlara ki?isel bilgilerinizi vermeden ?nce, s?z konusu bu ü?üncü taraflarca bilgilerinizin nas?l topland??? ve kullan?ld???n? anlamak üzere gizlilik bildirimleri ve kullan?m ko?ullar?n? incelemenizi tavsiye ediyoruz. VMware, bu tür ü?üncü taraflar?n gizlilik uygulamalar?n? kontrol etmemekte ve bu tür ü?üncü taraf web siteleri, hizmetleri, sosyal a?lar ya da uygulamalar hakk?nda herhangi bir te?vik ya da taahhütte bulunmamaktad?r.

        Bu Gizlilik Bildiriminde Yap?lan De?i?iklikler: VMware bu Gizlilik Bildirimini, günden güne de?i?en hukuki, teknik ve i? geli?tirmelerini g?zden ge?irip güncelleyebilir. Bu Gizlilik Bildirimi güncellendi?inde, en son revizyon tarihi yukar?da belirtilir. Bu Gizlilik Bildiriminde ?nemli de?i?iklikler yaparsak, de?i?ikliklerin ehemmiyetine ba?l? olarak sizi haberdar edebilmek i?in gerekli tedbirleri alaca??z ve bu i?lemin kanunlara uygun olarak yap?lmas?n? sa?layaca??z. Di?er web sitelerinde, hizmetlerde ve uygulamalarda verece?iniz ki?isel bilgi lerin nas?l toplanaca??n? ve kullan?laca??n? ??renmenizi tavsiye ederiz.

        Kaliforniya Gizlilik Haklar?: Kaliforniya Medeni Kanunu b?lüm 1798.83 kapsam?nda ?al??an bir i?letme, Kaliforniya hudutlar? i?indeki mü?terilerine, istendi?inde, bir ?nceki takvim y?l?nda ü?üncü taraflar?n direkt pazarlamada kullanmas? maksad? ile ki?isel bilgileri verdi?i ilgili ü?üncü taraflar?n kimli?ini ve verilen bilgilerin niteli?ini a??klamak zorundad?r. Kaliforniya kanunlar?na g?re, i?letmeler, bu gibi mü?teri taleplerine, sadece takvim y?l?nda bir defa kar??l?k vermek zorundad?r.

        Ek olarak, Kaliforniya Medeni Kanunu b?lüm 22581 kapsam?nda ?al??an bir i?letme, 18 ya??n alt?nda, sitelerine, hizmetlerine veya uygulamalar?na kay?tl?, Kaliforniya hudutlar? i?inde ya?ayan mü?terilerine, istendi?inde, herkese a??k ?ekilde yay?nlanm?? i?eri?i ve bilgileri silme olana?? sa?lamal?d?r. Talebiniz, silmek istedi?iniz i?erik ve bilginin detaylar?n? i?ermelidir. Kanunlar?n müsaade etmedi?i veya yaln?z baz? ?artlar alt?nda silinmemesini istedi?i durumlarda, talebiniz, ?evrimi?i yüklemi? oldu?unuz i?eri?in veya bilgilerin tamamen silinmesini garantilemez.

        Kaliforniya’da oturuyorsan?z ve yukar?daki isteklerden birini yapacaksan?z, lütfen bizimle?privacy@VMware.com?üzerinden ileti?ime ge?in.

        B?LüM X: B?Z?MLE NASIL ?LET???ME GE?EB?L?RS?N?Z?

        Bu Gizlilik Bildirimi ile ilgiIi sorular?n?z var ise privacy@VMware.com?üzerinden veya posta ile Office of the General Counsel of VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, ABD adresinden ileti?ime ge?ebilirsiniz.

        伊人大杳焦在久久综合