Kategoriye G?re ürünler

        VMware'in sundu?u Yaz?l?m Tan?ml? Bulut, Mobilite, A? ?leti?imi ve Güvenlik ??zümleriyle Dijital Temelinizi Olu?turun veya Geni?letin

        Uygulamal? Laboratuvarlar? duymu? muydunuz?

        VMware ürünlerini ücretsiz olarak nas?l deneyebilece?inizi ??renin.

        ?nfografi?i indirin

        30 Dakika Harcaman?n En ?yi Yolu

        Yeni NSX Lightning Lab, kurulum gerektirmeden yaln?zca 30 dakikada uygulamal? deneyim edinmenizi sa?lar.

        ücretsiz Deneyin

        Yaz?l?m Tan?ml? Veri Merkezi Platformu 

        Sekt?r lideri teknolojilerle yaz?l?m tan?ml? dijital temelinizi kurun.

        VMware Cloud Foundation

        ?zel ve genel bulut i?in entegre edilmi? bulut altyap?s? ve y?netim hizmetleri.

        Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

        VMware Cloud on Dell EMC

        Hizmet olarak u? ve veri merkezi altyap?s? sunmaya y?nelik beta program?.

        Veri Merkezi ve Bulut Altyap?s? 

        BT mimarinizi sanal veri merkezleri i?in bulut altyap?s? ile kolayca geli?tirin. Daha Fazla Bilgi

        vSphere

        Her bulut ortam? i?in ideal temeli olu?turan, sekt?r lideri sunucu sanalla?t?rma platformu.

        ?imdi Deneyin  Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin  ?imdi Sat?n Al?n 

        VMware Enterprise PKS

        ?oklu bulut kurulu?lar? ve hizmet sa?lay?c?lar? i?in üretim s?n?f? Kubernetes.

        vCloud Availability for vCloud Director

        vCloud Availability for vCloud Director, VMware Bulut Sa?lay?c?lar?n?n basit, ekonomik ve bulut tabanl? ola?anüstü durum kurtarma hizmetleri sunabilmesini sa?lar.

        Cloud Provider Pod

        VMware Cloud Provider Pod, Bulut Sa?lay?c?lar?na y?nelik otomatik ve test edilmi? bir Yaz?l?m Tan?ml? Veri Merkezi ürünüdür. ?zel ve genel bulutlar?n tek t?klamayla da??t?lmas?n? ve yap?land?r?lmas?n? sa?lar.

        vCenter Server

        Hibrit bulut genelinde vSphere ortamlar?n? y?netmek i?in merkezile?tirilmi? platform.

        ?imdi Sat?n Al?n 

        vSphere Integrated Containers

        Geleneksel ve kapsay?c?l? uygulamalar i?in kurumsal kapsay?c? altyap?s?.

        vCloud Director

        vCloud Director, yap?sal olarak hibrit kullanan farkl? bulut hizmetleri kurmak isteyen Bulut Sa?lay?c?lar? i?indir.

        A? ?leti?imi ve Güvenlik 

        Tutarl? ve yayg?n ba?lant? olanaklar? ile, uygulamalar? ve verileri her yerde güvende tutun ve ?al??t?r?n.?Daha Fazla Bilgi

        NSX Data Center

        Yaz?l?m tan?ml? veri merkezi (SDDC) i?in a? sanalla?t?rma ve güvenlik platformu.

        Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

        VMware HCX

        Güvenli, WAN i?in optimize edilmi? veri merkezi geni?letme ?zellikleri ve i? yükü mobilitesi sunan ara?.

        VMware SD-WAN by VeloCloud

        Bulut hizmetlerine, ?zel veri merkezlerine ve SaaS tabanl? uygulamalara eri?im platformu.

        NSX Cloud

        ?zgün olarak genel bulutlarda ?al??an uygulamalar i?in mikro segmentasyonlu güvenlik yaz?l?m?.

        Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

        vRealize Network Insight

        ?oklu bulut ortamlar? genelinde, optimize edilmi? ve güvenli a? altyap?s? olu?turma yaz?l?m?.

        Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

        AppDefense

        Sanalla?t?r?lm?? ortamlarda ?al??an uygulamalar? koruyan veri merkezi u? nokta güvenli?i ürünü.

        Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

        Depolama ve Kullan?labilirlik 

        Yaz?l?m tan?ml? depolama teknolojileri ile depolama mimarinizi geli?tirin ve sadele?tirin. Daha Fazla Bilgi

        vSAN

        ?zel ve genel buluta y?nelik, Flash i?in optimize edilmi?, vSphere'e ?zgü depolama.

        Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

        VMware Site Recovery

        ?? yüklerini nerede olursa olsun koruyan, talebe dayal? hizmet olarak ola?anüstü durum kurtarma (DRaaS) ??zümü.

        Site Recovery Manager

        Sanalla?t?r?lm?? uygulamalar? koruyan h?zl? ve güvenilir ola?anüstü durum kurtarma yaz?l?m?.

        ?imdi Deneyin 

        Virtual Volumes

        Depolama i?lemlerini kolayla?t?ran ve se?me ?zgürlü?ü sunan sekt?r geneli ?er?eve.

        Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

        Hiper Bütünle?ik Altyap? 

        Bilgi i?lem, depolama ve a? ileti?imini y?netilmesi kolay tek bir yaz?l?m tan?ml? platforma entegre edin.?Daha Fazla Bilgi

        vSAN

        ?zel ve genel buluta y?nelik, Flash i?in optimize edilmi?, vSphere'e ?zgü depolama.

        Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

        Dell EMC VxRail

        Tam VMware entegrasyonuna sahip anahtar teslim hiper bütünle?ik altyap? gereci.

        Bulut Y?netim Platformu 

        Geleneksel i? yüklerinden kapsay?c? i? yüklerine kadar her ?eyi ?al??t?ran hibrit ortamlar? birle?ik platform ile y?netin. Daha Fazla Bilgi

        vRealize Suite

        Herhangi bir bulutta güvenli ve istikrarl? ?ekilde uygulama geli?tirmeye y?nelik hibrit bulut y?netim platformu.

        Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

        vRealize Suite Lifecycle Manager

        vRealize Suite Lifecycle Manager, vRealize Suite ürünleri i?in eksiksiz yaz?l?m ya?am d?ngüsü y?netim ?zellikleri sunar. Paket da??t?m?n?, yap?land?rmas?n? ve yükseltmelerini otomatikle?tirerek mü?terilerin de?er yaratma sürelerini h?zland?r?r.

        vCloud Suite

        vSphere Hypervisor ve vRealize Suite'i bir araya getiren, kurumsal kullan?ma haz?r ?zel bulut yaz?l?m?.

        Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

        vRealize Operations

        SDDC ve ?oklu bulut altyap?s? planlamaya ve ?l?eklendirmeye y?nelik birle?ik y?netim platformu.

        ?imdi Deneyin  Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

        vRealize Automation

        Otomasyon ve ?nceden tan?mlanm?? ilkelerle BT hizmetlerinin daha h?zl? sunulmas?n? sa?layan yaz?l?m.

        Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

        vRealize Business for Cloud

        Bulut maliyet analizi, tüketim ?l?ümü ve i?letme analizleri sa?layan uygulama.

        Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

        VMware Integrated OpenStack

        VMware altyap?s? üzerinde kurumsal s?n?f OpenStack ?al??t?ran da??t?m.

        Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin  ücretsiz ?ndirin 

        vRealize Log Insight

        vRealize Log Insight sezgisel, i?lem yap?labilen panolar, ?ok y?nlü analizler ve kapsaml? ü?üncü taraf geni?letilebilirli?iyle heterojen ve yüksek oranda ?l?eklendirilebilir günlük y?netimi sa?lar.

        ?imdi Deneyin  Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

        vRealize Code Stream

        vRealize Code Stream, güvenilir yaz?l?m sürümlerinin daha s?k ??kar?lmas?n? ve ayn? zamanda operasyonel risklerin azalt?lmas?n? mümkün k?lmak amac?yla sürüm otomasyonu ve sürekli sunum olana?? sa?lar.

        ?imdi Deneyin 

        vRealize Orchestrator

        vRealize Orchestrator, kompleks otomasyon g?revleri geli?tirmenizi, ard?ndan VMware vSphere istemcisinden, VMware vCloud Suite'in ?e?itli bile?enlerinden veya ba?ka tetikleme mekanizmalar?ndan i? ak??lar?na eri?ip bunlar? ba?latman?z? sa?lar.

        Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

        Wavefront by VMware

        Wavefront by VMware, bulutta bar?nd?r?lan modern uygulamalar?n yüksek ?l?ekli gereksinimlerini kar??layan SaaS tabanl? bir ?l?üm izleme ve analiz platformudur.

        Dijital ?al??ma Ortam? 

        Her zaman ve her yerden herhangi bir cihazdaki tüm uygulamalara, hizmetlere ve kaynaklara eri?in.

        Workspace ONE

        AirWatch teknolojisiyle desteklenen birle?ik u? nokta y?netimi (UEM), eri?im denetimi ve uygulama y?netimini entegre eden zeka tabanl? dijital ?al??ma ortam? platformumuzla istedi?iniz uygulamay? istedi?iniz cihazda sunun ve y?netin.

        Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

        AirWatch Destekli Workspace ONE Birle?ik U? Nokta Y?netimi

        Sekt?r lideri AirWatch teknolojisiyle desteklenen Workspace ONE UEM ile her cihaz? ve her kullan?m durumunu y?netip her katmanda güvenli?i sa?lay?n.

        Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

        Masaüstü ve Uygulama Sanalla?t?rma 

        Masaüstlerini ve uygulamalar? sunma, koruma ve y?netme yakla??m?n?z? sadele?tirin.?Daha Fazla Bilgi

        Horizon 7

        Sanal masaüstlerini (VDI), uygulamalar? ve ?evrimi?i hizmetleri y?netmeye y?nelik lider platform.

        ?imdi Deneyin  Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin  ?imdi Sat?n Al?n 

        Horizon Cloud

        Sanal masaüstlerini ve uygulamalar? bar?nd?rmaya y?nelik esnek bulut platformu.

        Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

        Horizon Apps

        Yay?mlanm??, SaaS ve mobil uygulamalar i?in birle?ik ?al??ma ortam?.

        Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

        App Volumes

        Ya?am d?ngüsü y?netimi ?zelli?ine sahip ger?ek zamanl? uygulama sunma yaz?l?m?.

        ?imdi Deneyin  Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

        Masaüstü ve Uygulama Sanalla?t?rma Y?netimi 

        Y?netimi kolayla?t?r?n, denetimi birle?tirin, sunumu otomatik hale getirin, VMware ve Citrix sanal masaüstleri ve yay?mlanm?? uygulamalar dahil olmak üzere son kullan?c? bilgi i?lem kaynaklar?n? koruyun.

        NSX for Horizon

        NSX for Horizon, masaüstlerini dinamik olarak takip eden ilkelere sahip bir sanal masaüstü altyap?s? (VDI) a? ileti?imi ??zümüdür.

        vSAN for Horizon

        VMware vSAN sayesinde mü?teriler faaliyete ba?lama maliyetlerini azaltabilir ve vSAN ReadyNodes ile Dell EMC VxRail dahil olmak üzere Horizon i?in optimize edilmi? bir dizi ?nceden yap?land?r?lm?? gere?ten yararlanabilir.

        vRealize Operations for Horizon

        vRealize Operations for Horizon, Horizon ve XenDesktop/XenApp ortamlar?n?z? y?netmenizi sa?layan bir izleme ve raporlama arac?d?r.

        ?imdi Deneyin 

        ThinApp

        VMware ThinApp, uygulama ?at??mas?n? ortadan kald?rmak, sunum ve y?netimi kolayla?t?rmak i?in uygulamalar? temel i?letim sistemlerinden yal?tan arac?s?z bir uygulama sanalla?t?rma ??zümüdür.

        ?imdi Deneyin 

        Ki?isel Masaüstü 

        Ayn? PC'de veya Mac bilgisayarda birden fazla i?letim sistemi ?al??t?r?n. Daha Fazla Bilgi

        Fusion for Mac

        Mac bilgisayarda birden fazla i?letim sistemi ?al??t?rma uygulamas?.

        ?imdi Deneyin  ?imdi Sat?n Al?n 

        Workstation Pro

        Windows ve Linux'te birden fazla i?letim sistemi ?al??t?rma uygulamas?.

        ?imdi Deneyin  ?imdi Sat?n Al?n 

        Workstation Player

        Ki?isel kullan?m i?in ücretsiz sunulan, Windows veya Linux PC'de ikinci bir i?letim sistemi ?al??t?rmaya y?nelik temel ara?.

        ?imdi Deneyin  ?imdi Sat?n Al?n 

        Uygulamalar ve Veri Platformu 

        Modern uygulamalar geli?tirmek ve da??tmak i?in ideal olan sanalla?t?r?lm?? bir altyap?n?n verimlili?inden faydalan?n. Daha yüksek birle?tirme oranlar?na ve iyile?tirilmi? kullan?ma olanak tan?yan basit kaplama alanlar?ndan yararlan?n.

        Pivotal App Suite

        Pivotal App Suite, geli?tiricilerin ve operat?rlerin bulut ?l?ekli ?zel uygulamalar geli?tirip ?al??t?rmak i?in kulland?klar?, Pivotal’?n?ara yaz?l?m platformudur.

        ?imdi Deneyin 

        Pivotal GemFire

        Pivotal GemFire ?zellikle yüksek hacimli, gecikmeye duyarl?, g?rev a??s?ndan kritik ve i?lem tabanl? sistemler i?in kullan??l? olan bir da??t?lm?? veri y?netimi platformudur.

        ?imdi Deneyin  ?imdi Sat?n Al?n 

        Pivotal RabbitMQ

        Pivotal RabbitMQ, mesaj trafi?inin y?netilmesini neredeyse tamamen zahmetsiz hale getiren protokol tabanl?, yüksek oranda ?l?eklendirilebilir ve da??t?m? kolay bir s?raya alma sistemidir.

        ?imdi Deneyin 

        Pivotal tc Server

        Pivotal tc Server büyük ?l?ekli, g?rev a??s?ndan kritik ortamlarda kullan?lmak üzere Apache Tomcat'i geni?leten basit bir Java uygulamas? sunucusudur.

        ?imdi Deneyin  ?imdi Sat?n Al?n 

        Telco Cloud? 

        Yaz?l?m tan?ml? a? altyap?s? ile, ger?ek zamanl? talebe g?re sanal a? i?levleri olu?turun ve bunlar? ?l?eklendirin. Daha Fazla Bilgi

        vCloud NFV

        Bilgi i?lem, depolama, a? ileti?imi, y?netim ve operasyon ?zelliklerine sahip ?ok kirac?l? platform.

        VMware Smart Assurance

        Fiziksel ve sanal a? y?netimi i?in otomatik hizmet güvencesi

        VMware Integrated OpenStack Carrier Edition

        Tam operasyonel bir ortama y?nelik en h?zl? yolu sunan operat?r s?n?f? OpenStack ??zümü.

        Edge ve Nesnelerin ?nterneti (IoT) 

        G?revleri otomatikle?tirmek ve daha iyi i?letme analizleri elde etmek i?in, internet eri?imli nesnelerin olu?turdu?u büyüyen bir küresel a?daki verileri kullan?n.

        Pulse IoT Center

        IoT cihaz y?netimi ve izleme i?in güvenli, kurumsal s?n?f ??züm.

        ?LG?L? ??ZüMLER 

        ücretsiz ürünler 

        Sekt?rün en iyi hiper y?neticisi ile sunucular? sanalla?t?rarak tasarruf edin. ücretsiz olarak, bilgisayar?n?zdaki yal?t?lm?? sanal makinelerde yeni yaz?l?mlar? güvenli ?ekilde test edin ve sanal makinelerden fiziksel ortama h?zl? ?ekilde d?nü?üm ger?ekle?tirin.

        vSphere Hypervisor

        Uygulamalar?n?z? daha az donan?m üzerinde birle?tirebilmeniz i?in sunucular? sanalla?t?ran ücretsiz, do?rudan donan?mda ?al??an hiper y?netici.

        ücretsiz ?ndirin 

        vCenter Converter

        Windows ve Linux tabanl? fiziksel makineleri sanal makinelere d?nü?türme yaz?l?m?.

        ücretsiz ?ndirin 
        伊人大杳焦在久久综合