DESTEK TEKL?FLER? VE ?LKELER? 

        Destek Teklifleri

        Tesis i?i, bar?nd?r?lan ve geli?tirici deste?i dahil olmak üzere destek tekliflerimiz hakk?nda daha fazla bilgi edinin.

        Destek Tekliflerini Kar??la?t?r?n

        Bütün destek tekliflerimiz i?in ?al??ma saatlerini, eri?im y?ntemlerini, hizmet süresi uzunluklar?n? ve daha fazlas?n? kar??la?t?r?n.

        Deste?i Yenileyin ya da Yükseltin

        VMware deste?inizi ve abonelik s?zle?melerinizi nas?l yenileyece?inizi ya da yükseltece?inizi ??renin.

        Destek ?lkeleri

        H?zland?rma kitlerinden ABD federal teknik yard?ma kadar destek ilkelerimize ili?kin ayr?nt?lar? ??renin.

        Destek ile Abonelik ?artlar? ve Ko?ullar?

        Destek ve abonelik ?artlar?m?z?n ve ko?ullar?m?z?n teknik ayr?nt?lar?n? okuyun.

        ürün Küreselle?tirme K?lavuzu

        ürüne g?re dil deste?imiz hakk?nda genel bilgiler almak i?in ürün Küreselle?tirme K?lavuzu'nu okuyun.?

        Destek Hizmeti Sona Erecek ürünler

        Bu takvim y?l?n?n sonunda destek hizmeti sona erecek ürünlerin listesini inceleyin.

        Teknik Destek Ba?lang?? K?lavuzu

        Destek ile ilgili en iyi uygulamalar?m?z?, ya?am d?ngüsü süreci ve daha fazlas? hakk?nda bilgi edinin.

        Kullan?m ?mrü ?lkeleri

        ürünlerimizin ya?am d?ngüsündeki farkl? noktalar i?in destek ilkelerini inceleyin.

        Kullan?m ?mrü ürün Matrisi

        Bütün ürünler i?in genel kullan?m, kullan?m sonu ve destek tarihleri sonunu g?rmek i?in Kullan?m ?mrü ürün Matrisini inceleyin.

        ürün Matrisine G?re Destek

        ürüne g?re destek tekliflerimize ili?kin detaylar? okuyun.

        伊人大杳焦在久久综合